Laaja kyselytutkimus valottaa koronan vaikutuksia suomalaisiin pk-yrityksiin

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi kartoittaa koronan vaikutuksia suomalaiseen pk-yrityskenttään laaja-alaiseen asiantuntijayhteistyöhön perustuvalla kyselytutkimuksella. Kyselyn ensimmäinen vaihe tehtiin 3.-14.4.2020. Siihen osallistui yhteensä 801 yritystä, joiden liikevaihto on 2-200 milj. euroa/vuosi ja henkilöstömäärä 5-250 henkilöä. Tavoitteena on muodostaa laaja-alainen ja neutraali näkemys pk-yritysten nykytilanteesta kattaen monia näkökulmia ulkoisista vaikutuksista, sisäisistä toimenpiteistä sekä tukitoimien vaikuttavuudesta.

Kyselytutkimukseen valittiin toimialat niiden merkityksellisyyden perusteella Suomen BKT:n kannalta. Ensimmäisissä vaiheessa keskityttiin toimialoista teollisuuteen, tukku- ja vähittäistavarakauppaan, ammatilliseen, tieteelliseen ja tekniseen toimintaan, informaatioon ja viestintään sekä osittain majoitus- ja ravitsemistoimintaan. Tutkimusta täydennetään parin viikon sisällä kattamaan toimialoista myös rakentaminen, kuljetus ja varastointi, sekä hallinto ja -tukipalvelutoiminta, jolloin tutkimuksen vastaajamäärä nousee 1 600 yritykseen. Kysely toistetaan kuukauden välein.

Kyselytutkimuksen ensimmäisen vaiheen keskeisiä tuloksia: 

  • Koronakriisi on heikentänyt merkittävästi pk-yritysten liikevaihtoa: puolet vastaajista arvioi liikevaihtonsa heikentyneen ja 15 % arvioi liikevaihdon laskeneen yli 40 %. Pk-yritykset odottavat liikevaihdon laskevan edelleen huhtikuussa maaliskuun tasosta. Toimialakohtaisia poikkeuksia löytyy: esimerkiksi noin kolmannes elintarvikeliikkeistä on kasvattanut liikevaihtoaan koronakriisin aikana. 
  • Yritysten omat sopeuttamistoimenpiteet ovat rajalliset, sillä lukuun ottamatta majoitus- ja ravitsemistoimintaa, 65 % yrityksistä kykenee alentamaan kustannustasoaan enintään 20 % koronakriisiä edeltäneeseen aikaan verrattuna. Pk-yritykset ovat toteuttaneet toistaiseksi vain noin 20-30 % käytössä olevista sopeuttamistoimenpiteistä. Lomautukset ovat yritysten eniten käyttämä keino kustannusten vähentämiseksi.
  • Kannattavuus on heikentynyt noin puolella pk-yrityksistä. Majoitus- ja ravitsemustoiminnan yritysten käyttökatteen lasku on ollut rajumpaa muihin verrattuna: yli 40 % yrityksistä ilmoittaa kuukausittaisen käyttökatteen laskeneen 80-100 %. Käyttökate on laskenut myös yli 50 %:lla teollisuusyrityksistä.
  • Maksukyky kestää suurimmalla osalla yrityksistä useamman kuukauden, mutta noin 10 % yrityksistä ei tule selviämään seuraavaa kuukautta toimialasta riippumatta. Pienimmistä, 5-9 henkilöä työllistävistä yrityksistä 55 % arvioi ajautuvansa maksukyvyttömyyteen seuraavan kolmen kuukauden aikana. Suuremmista yli 100 henkilöä työllistävistä yrityksistä 34 % arvioi kassavarojen riittävyyden olevan alle kolme kuukautta.
  • Kriisillä on ollut merkittäviä vaikutuksia toimitusketjuihin kaikilla toimialoilla. Yli 65 % teollisuuden sekä tukku- ja vähittäistavarakaupan yrityksistä on kokenut toimitusketjujen häiriöitä, erityisesti materiaalien ja raaka-aineiden toimitusvarmuudessa ja logistiikassa.
  • Investointien arvo on alkuvuonna alentunut 30-50 % riippuen toimialasta. 30-40 % pk-yrityksistä odottaa aineellisten tai aineettomien investointien tai kehityshankkeiden arvon alenevan loppuvuoden aikana vähintään 30 % edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.
  • Business Finlandin tai Finnveran tukea saaneista pk-yrityksistä noin 80 % arvioi tukitoimien helpottaneen yrityksen toimintaa. Toistaiseksi valtion tukea koronakriisin aikana saaneiden yritysten joukko on rajallinen: alle 10 % vastaajista ilmoittaa saaneensa Finnveran tai Business Finlandin tukea.

”Kokonaisuuden kannalta on tärkeää hahmottaa koronatilanteen vaikutukset BKT:n näkökulmasta ja pystyä näkemään millä aikataululla ja voimalla taloudelliset vaikutukset osuvat eri toimialoihin. Majoitus ja ravitsemistoiminnassa vaikutukset ovat olleet rajuja ja äkillisiä, mutta esimerkiksi teollisuudessa seuraukset voivat olla pitkäkestoisia, ja muutoksilla toimitusketjuissa voi olla kauaskantoisia vaikutuksia ekosysteemien toimivuuteen. Tesi pyrkii auttamaan suomalaisia yrityksiä ja valtionhallintoa kokonaisvaltaisesti niin rahoitusinstrumenteilla kuin tuottamalla markkinatietoa. Kriisin positiivisena puolena on ollut hienoa havaita mahdollisuus laaja-alaiseen yhteistyöhön akatemian, yksityisten yritysten ja ministeriöiden välillä. Kaikilla on aito halu löytää parhaat ratkaisut tiiviissä yhteistyössä”, sanoo Tesin Chief Digital Officer Henri Hakamo.
 

Kyselytutkimuksesta

Tesin toimeksiannosta tehdyn kyselytutkimuksen laatimiseen osallistuivat Helsinki GSE, työ- ja elinkeinoministeriö, professori Vihriälän selvitystyöryhmä, Business Finland, Finnvera sekä muita asiantuntijoita yksityiseltä ja julkiselta sektorilta. Tavoitteena on tarkastella taloutta kokonaisuutena reaaliaikaisesti ja toimialakohtaisesti sekä tarjota ajantasaista tietoa päättäjien käyttöön toimenpiteiden oikea-aikaiseksi kohdistamiseksi.

Ensimmäinen tutkimuskierros (n=801) toteutettiin puhelinhaastatteluna Taloustutkimuksen toimesta aikavälillä 3.-14.4.2020. Toimialojen valinta perustui niiden vaikutukseen BKT:n muodostumiseen (arvonlisäys, työllisyys) ja sen kasvuun (arvonlisäyksen ja työn tuottavuuden kasvu). Yritysten liikevaihto rajattiin tasolle 2-200 milj. euroa/vuosi ja henkilöstömäärä tasolle 5-250 henkilöä. Jokaiselle toimialalle varmistettiin riittävä edustavuus yrityksen koon sekä maantieteellisen jakauman osalta.

Tutkimusta täydennetään parin viikon sisällä kattamaan toimialoista myös rakentaminen, kuljetus ja varastointi, sekä hallinto ja -tukipalvelutoiminta, jolloin tutkimuksen vastaajamäärä nousee 1 600 yritykseen. Kysely toistetaan kuukauden välein.

Kyselytutkimuksen tulokset

 

Lisätietoja:
Henri Hakamo, Chief Digital Officer, Tesi
henri.hakamo@tesi.fi, +358 40 050 2721

 

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka haluaa nostaa Suomen uudistuvan talouskasvun eturiviin sijoittamalla rahastoihin ja suoraan yrityksiin. Sijoitamme kannattavasti ja vastuullisesti ja luomme yhdessä uusia maailmalla menestyjiä. Hallinnoitavat pääomasijoituksemme ovat 1,3 miljardia euroa. Omistamisen ja onnistumisen kunnianhimoa – www.tesi.fi | www.dtg.tesi.fi | @TesiFII