Kysely: Pk-yrityksillä vaikeuksia toimitusketjuissa, lyhentyneitä tilauskirjoja ja lykkääntyviä investointeja

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi on kartoittanut koronan vaikutuksia suomalaisiin pk-yrityksiin laaja-alaiseen asiantuntijayhteistyöhön perustuvalla kyselytutkimuksella. Kysely tehtiin 3.4.-5.5.2020. Siihen osallistui yhteensä 1639 yritystä, joiden liikevaihto on alle 200 milj. euroa/vuosi ja henkilöstömäärä 5-250 henkilöä. Kyselyn ensimmäiset tulokset (n=801) julkaistiin 20.4.2020, ja nyt kyselyä on täydennetty kattamaan kaksinkertainen määrä yrityksiä. Kyselytutkimus toistetaan kuukauden välein. Tavoitteena on muodostaa laaja-alainen ja neutraali näkemys pk-yritysten nykytilanteesta kattaen monia näkökulmia ulkoisista vaikutuksista, sisäisistä toimenpiteistä sekä tukitoimien vaikuttavuudesta.

Kaikki kyselyn tulokset

Teollisuuden vaikeudet toimitusketjuissa, tilauskirjojen lyhyys ja investointien lykkääminen ovat merkkejä, jotka antavat aihetta huoleen. Globaalin kysynnän mahdolliset muutokset näkyvät tilauskirjoissa vielä pitkään. Ensimmäisinä kyselyymme vastanneet eivät osanneet vielä arvioida kriisin vaikutusta investointeihin. Mitä pidemmälle kevät eteni, sitä selvemmin investointien määrä on laskenut. Investointien lykkäämisellä on kerrannaisvaikutuksia, jotka levittävät kriisin vaikutusta alalta toiselle. Esimerkiksi IT-ala ja rakentaminen kärsivät, kun muut eivät uskalla investoida. Tästä syystä investointien väheneminen on huono uutinen koko kansantaloudelle, sanoo Tesin Chief Digital Officer Henri Hakamo.


Keskeisiä tuloksia

  • Koronakriisi on heikentänyt pk-yritysten liikevaihtoa merkittävästi verrattuna vuoteen 2019; noin 68 % vastaajista arvioi liikevaihdon heikentyneen huhtikuuhun mennessä, ja noin 30 % vastaajista arvioi liikevaihdon aleneman olevan yli 40 %. Noin puolet (53 %) vastanneista arvioi liikevaihtonsa laskeneen maaliskuussa verrattuna edelliseen vuoteen, ja 55 % arvioi liikevaihdon laskevan edelleen huhtikuussa nykyisestä tasosta. Sektorikohtaisia poikkeuksia löytyy, esimerkiksi noin puolet elintarvikeliikkeistä on kasvattanut liikevaihtoaan koronakriisin aikana.
  • Noin puolet (55 %) pk-yrityksistä arvioi käyttökatteen heikentyneen koronakriisin vaikutuksesta, 20 % arvioi käyttökatteen heikentyneen yli 40 %. Noin 65 % yrityksistä arvioi olevansa kannattavia kriisistä huolimatta. Voimakkainta käyttökatteen heikentyminen on ollut majoitus- ja ravitsemusalalla, hallinto- ja tukipalveluissa, sekä tukku- ja vähittäistavarakaupassa.
  • Yritysten kassavarat riittävät nykyarvion mukaan suurimmalla osalla (68 %) yrityksistä yli kaksi kuukautta, mutta noin 11 % pk-yrityksistä sektorista ja alueesta riippumatta eivät arvioi selviävänsä seuraavaa kuukautta: konkurssidatan perusteella konkurssit ovat tuplaantuneet viime vuoteen verrattuna. Kyselyn tulokset vaikuttavat pessimistisemmiltä kuin tilinpäätösdatan perusteella tehtyjen arvioiden, jossa noin 70%:lla arvioidaan kassan kestävän yli kuusi kuukautta.
  • Yritysten omat sopeuttamistoimenpiteet ovat rajalliset, sillä noin 60 % yrityksistä kykenee alentamaan kustannustasoaan enintään 20 % verrattuna tilanteeseen ennen koronakriisiä. Majoitus- ja ravitsemusala vaikuttaa kykenevän sopeuttamaan kustannuksiaan muita sektoreita paremmin (noin 40 % yrityksistä kykenee sopeuttamaan yli 40 %). Lomautukset ovat yritysten eniten käyttämä keino kustannusten vähentämiseksi (40 % kyselyyn vastanneista yrityksistä); irtisanomisia on käyttänyt 5 %.
  • Koronakriisillä on ollut merkittäviä vaikutuksia toimitusketjuihin kaikilla kyselyn sektoreilla: 60 % vastasi, että toimitusketjut ovat häiriintyneet. Eniten häiriöitä kokeneita yrityksiä oli teollisuudessa sekä tukku- ja vähittäistavarakaupassa, joissa ~70 % vastasi toimitusketjujen häiriintyneen, yleisimpien syiden ollessa raaka-aineiden ja materiaalien saatavuus sekä logistiikka.
  • 30-40 % pk-yrityksistä arvioi aineellisten tai aineettomien investointien tai kehityshankkeiden arvon vähenevän loppuvuoden aikana yli 30 % edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna (huhti-joulukuu 2019). Yhteensä arvioitu investointien lasku voisi laskennallisesti edustaa noin 10 %:n laskua pk-yritysten vuoden 2018 aineellisten investointien tasosta.
  • Business Finlandin tai Finnveran tukea saaneista pk-yrityksistä noin 50 % arvioi tukitoimien helpottaneen yrityksen toimintaa paljon tai hyvin paljon. Toistaiseksi valtion tukea koronakriisin aikana saaneiden yritysten joukko on rajallinen; alle 10 % kyselyyn vastanneista pk-yrityksistä ilmoittaa saaneensa Finnveran tai Business Finlandin tukea. Business Finlandin 7.5. hakemusdatan perusteella 12 % on saanut tukea ja 25 % on hakenut tukea.

Tutkimuksesta

Tesin toimeksiannosta tehdyn kyselytutkimuksen laatimiseen osallistuivat Helsinki GSE, työ- ja elinkeinoministeriö, professori Vihriälän selvitystyöryhmä, Business Finland, Finnvera sekä muita asiantuntijoita yksityiseltä ja julkiselta sektorilta. Tavoitteena on tarkastella taloutta kokonaisuutena reaaliaikaisesti ja toimialakohtaisesti sekä tarjota ajantasaista tietoa päättäjien käyttöön toimenpiteiden oikea-aikaiseksi kohdistamiseksi. Tutkimus toistetaan kuukauden välein.

Kyselyssä keskitytään toimialoista teollisuuteen, tukku- ja vähittäistavarakauppaan, ammatilliseen, tieteelliseen ja tekniseen toimintaan, informaatioon ja viestintään, majoitus- ja ravitsemistoimintaan, rakentamiseen, kuljetukseen ja varastointiin, sekä hallinto ja -tukipalvelutoimintaan.

”Tesi pyrkii auttamaan suomalaisia yrityksiä ja valtionhallintoa niin rahoitusinstrumenteilla kuin tuottamalla markkinatietoa. Kriisin positiivisena puolena on ollut hienoa havaita mahdollisuus laaja-alaiseen yhteistyöhön akatemian, yksityisten yritysten ja ministeriöiden välillä. Kaikilla on aito halu löytää parhaat ratkaisut tiiviissä yhteistyössä”, sanoo Henri Hakamo.

Lisätietoja:
Henri Hakamo, Chief Digital Officer, Tesi
henri.hakamo@tesi.fi, +358 40 050 2721

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka haluaa nostaa Suomen uudistuvan talouskasvun eturiviin sijoittamalla rahastoihin ja suoraan yrityksiin. Sijoitamme kannattavasti ja vastuullisesti ja luomme yhdessä uusia maailmalla menestyjiä. Hallinnoitavat pääomasijoituksemme ovat 1,3 miljardia euroa. Omistamisen ja onnistumisen kunnianhimoa – www.tesi.fi | www.dtg.tesi.fi | @TesiFII