Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Tesin selvitys hallinto‐ ja ohjausjärjestelmästä on laadittu soveltuvin osin Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 54 suosituksen mukaisesti.